Транспортна система на България

Транспортна система на България, полезна информация от експертите по превоз на всички видове контейнери – konteineri.net

Транспортна система на България

В железопътния транспорт проблемите са най – сложни и бавно разрешими. Бавно навлизат съвременните технологии на превоз. Недостатъчният финансов ресурс се отразява неблагоприятно както на състоянието на подвижния железопътен състав, така и на железопътната инфраструктура. С оздравителната програма само беше сложето начало на модернизацията.  Като цяло железопътните направления, включени в транспевропейската железопътна мрежа, са с ниски параметри по отношение на скорост на движение, като преобладаващата е до 100 km/h за около 40 % от дължината на железопътните линии.

Неоходимите инвестиции за подобряване на железопътната услуга, включваща идграждането на национална мрежа от далечни, крайградски и регионални влакове, и железопътната инфраструктура с параметри за скорост до 160 km/h, не е по силите на страната ни. Решаващо значение за изпълнението на тази задача у нас изиграха европейските фондове. Но това не е достатъчно без достатъчна конкуренция и без наличието на повече железопътни превозвачи. Подходяща форма на инвестиции е създаването на смесени търговски дружества с преобладаващо чуждестранно участие както за операторска дейност, така и за поддържане на железопътната инфраструктура.

Оттеглянето на държавата от губещите дейности и железопътни услуге ще продължи, което ще наложи радикални реформи и в управлението на железопътния сектор. По примера на европейските железници са необходими законодателни и технологични инициативи за съживяване на железницата ни, което ще доведе през следващите години до увеличаване на дела й при превоза на товари и пътници за сметка на автомобилния транспорт. хЗа българия това има важно значение, като се има предвид състоянието на пътната инфраструктура и автомобилния парк.

Технологии

Комбинираните транспортни технологии са една от малкото възможности за съживяване на железопътните товарни превози. Но за това няма политика. Няма инфраструктура. Няма технологии. Трудно може да се очаква съживяване и финансово стабилизиране на железопътния превозвач без агресивни действия в тази посока. Без политика и ясна програма за развитие на пътническите и товарните превози. Без останалите мерки няма да бъдат ефективни. Инфраструктура, технологии, превози и добро управление в комплекс могат да направят българските железници конкурентни и с ясно бъдеще.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО