Емисии на парникови газове полезно

Емисии на парникови газове полезна информация по темата от колектив на адвокати в Русе

Емисии на парникови газове

Емисиите на парникови газове са все по-често срещан показател за измерване на излагането на компаниите на рискове, свързани с климата. Включително регулаторни, технологични и пазарни рискове. Обхватът на предложените правила се основава на съществуващите стандарти за отчитане на климата.

Той включва разкриването на три категории информация за емисиите:

Обхват 1 изисква регистрантът да разкрие показатели за своите преки емисии на парникови газове.

Обхват 2 изисква регистрантът да разкрие непреките емисии, които са резултат от закупена електроенергия или други форми на енергия.

Обхват 3 изисква регистрантите да разкриват показатели за емисиите на парникови газове на „участници нагоре по веригата“ – например доставчици. Както и „участници надолу по веригата“ – например клиенти във веригата на стойността на регистрантите.

Изисквания

Генслер отбеляза, че изискванията за обхват 3 може да са необходими по-специално, „за да се представи на инвеститорите пълна картина на рисковете, свързани с климата. Особено рисковете от прехода – пред които е изправен регистрантът. И как емисиите на [парникови газове] от източници в неговата верига на стойност… оказва съществено влияние върху бизнес операциите на регистранта. И свързаните с тях финансови резултати.“

Въпреки това, не всички компании трябва да разкриват информация от обхват 3. Информацията от обхват 3 се изисква само ако е „важна за инвеститорите“. Или ако самият регистрант е определил цел за емисии, която включва емисии от обхват 3. Освен това, информация от обхват 3 не се изисква от по-малките отчитащи компании. Периодът на въвеждане на информация за обхват 3

Отчитането на йони е с една година по-дълго от това на обхват 1 и обхват 2 и няма да влезе в сила най-рано до 2024 г. И накрая, компаниите са защитени от отговорност за информация от обхват 3 чрез разпоредба за безопасно пристанище, освен ако разкриването е направено без разумно основание или не добросъвестно.

Изискванията за обхват 3 вероятно ще предизвикат противоречия по време на периода на обществено обсъждане (по-дългият от 30 дни след публикуване във федералния регистър или 60 дни след датата на издаване и публикуване на уебсайта на SEC) и след това. Компаниите могат да твърдят, че е трудно да се контролират емисиите на други участници в тяхната верига на стойност и че тези изисквания за докладване са особено обременяващи и двусмислени. Освен това те могат да твърдят, че дългосрочната финансова стойност на техните компании не зависи точно от емисиите, които са далеч от техните собствени операции.

За качествени адвокатски услуги в Троян и Ловеч – потърсете адвокат Калоян Доков.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО